Drejtatepunes.com është një portal për asistencë në raportimin e shkeljeve të të drejtave të punëtorëve. Ky portal shërben si vegël për punëtorët në sektorin publik dhe privat që të paraqesin në formë të lehtë shkeljet e të drejtave të tyre, dhe të ndihmohen në adresimin e shkeljes nga një ekip i ekspertëve ligjor. Përdoruesit do të ndihmohen hap pas hapi, duke referuar ankesën e përgatitur më tej tek Inspektorati i Punës apo institucionin përkatës varësisht nga natyra e ankesës.

Ky projekt realizohet nga OJQ Lens përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze në Prishtinë nëpërmjet Community Development Fund – CDF

Logo
Logo
Logo
Logo

Mëso më shumë rreth raportimit

Copyright © 2024 All Rights Reserved