Drejtat e Punës

RAPORTO


Në kuadër të këtij formulari ju duhet të jepni informacionet tuaja themelore, dhe të dhënat për shkeljen në vendin e punës.
Të dhënat tuaja do të ruhen në pajtueshmëri me Ligjin për mbrojtën e të dhënave personale dhe politikat e privatësisë së kompanisë.
Ky formular përbëhet nga katër pjesë:
1. Informatat e përgjithshme
2. Informatat mbi vendin e punës
3. Informatat mbi shkeljen e të drejtës në punë
4. Dëshmitë relevante për rastin

Pasi të keni plotësuar formularin ju do të merrni një email me një numër unik përmes të cilit mund ta shikoni statusin e lëndës tuaj te Shiko Statusin.


Informatat e përgjithshme na shërbejnë ne për të hapur një dosje tuajën personale, në mënyrë që stafi ligjor të procedojnë tutje me lëndën tuaj.
Ju duhet të jepni në fushat e mëposhtme numrin tuaj personal, emrin dhe mbiemrin, institucionin apo kompaninë ku punoni dhe komunën në të cilën operon institucioni apo kompania.


Informatat mbi pozitën në kompani na shërbejnë ne për të plotësuar dosjen tuaj, në mënyrë që ekspertët tanë ligjor të procedojnë me lëndën tuaj.
Ju duhet të jepni në fushat e mëposhtme pozitën në kuadër të kompanisë dhe datën kur keni filluar punën.


Informatat mbi shkeljen e të drejtës në punë na shërbejnë ne për të plotësuar dosjen tuaj, në mënyrë që ekspertët tanë ligjor të procedojnë me lëndën tuaj.
Ju duhet të jepni në fushat e mëposhtme llojin e shkeljes dhe të përshkruani tekstualisht në hollësi shkeljen që po e raportoni.


Në rast se keni ndonjë dëshmi në formë elektronike si dokument (.doc, .pdf), imazh (.jpg, .png) apo të çfarëdo formati tjetër ju lutemi ta ngarkoni në këtë pjesë.