Drejtat e Punës

MËSO

Ky modul konsiston në një mjet online të e-mësimit që do të ketë një grup modulesh ku përdoruesi mund të mësojë rreth informacionit thelbësor të punësimit në Kosovë. Mjeti do të sigurojë qasje falas në dy lloje kursesh. Kursi i parë në internet është i dedikuar për Punonjësit në të cilët ata mund të gjejnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre kur bëhet fjalë për punët e tyre punësimi. Kursi i dytë në internet është për punëdhënësit ku ata mund të gjejnë informacione rreth përgjegjësitë si punëdhënës në Kosovë. Kurset do të përbëhen nga module të ndryshme. Ata do të të projektohet duke përdorur lloje të ndryshme të përmbajtjes interaktive dhe do të paraqesë përmbledhje të shpejtë të informacion bazuar në temën e modulit. Kurset do të jenë të dedikuara për të gjithë punonjësit dhe punëdhënësit që mbulojnë punëtorët aktualë dhe ata të ardhshëm.

Të drejtat e punës në Kosovë

Treguesit e të Drejtave të Punës" ofron informacione gjithëpërfshirëse numerike dhe tekstuale mbi pajtueshmërinë në nivel vendi me lirinë e asociimit dhe të drejtat e negociatave kolektive (të njohura ndryshe si të drejtat e sindikatave) që janë të krahasueshme midis vendeve dhe me kalimin e kohës. Webfaqja kontribuon në një nevojë në rritje për njohuri në lidhje me konceptin e të drejtave të punës dhe informacion të besueshëm mbi pajtueshmërinë me standardet ndërkombëtare të punës dhe detyrimet e të drejtave të njeriut në botën e punës.
Të drejtat e punëtorit
Të drejtat e punëdhënësit
Bullizmi në vendin e punës